İklim ve Çevre

İklim ve Çevre

İklim ve Çevre

Petrol sektörünün lider bir oyuncusu olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstleniyoruz. Dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilinciyle operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için çalışıyoruz. Geri kazanım, atık yönetimi, enerji verimliliği alanlarında teknolojik yatırımlar yapıyor, sürdürülebilir bir çevrenin yaratılmasına öncülük ediyoruz

Emisyon Azaltımında Kilit Rol

İş modelimizi adım adım temiz enerjiye uyarlıyoruz. Başta emisyon azaltımı olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki gelişmiş çevreci uygulamaları iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. SOCAR Türkiye ve grup şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi’nin oluşturduğu azaltım hedefleriyle tam bir uyum içerisindeyiz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak sera gazı emisyonlarımızı 2035 yılı itibarıyla %40 azaltmayı, 2050 yılı itibarıyla da net sıfır emisyona ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Kısa vadeli hedefimiz ise 2025’e kadar her yıl %1 oranında emisyon azaltımı sağlamak.

Azaltım hedeflerimiz çerçevesinde sera gazı emisyonlarımızı düzenli olarak izliyor ve raporluyoruz. Hesaplamalarımızı yaparken yasal düzenlemeleri rehber alıyor, sonuçları yetkili makamlarla paylaşıyoruz. Böylece emisyonlarımızın hedeflere uyum yüzdesini aylık olarak takip edebiliyoruz.

Enerjide Yüksek Verimlilik

Global ölçekte enerji mevzuatına uyumun güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Yetkili kurumların denetiminde verilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikamızı düzenli olarak yeniliyoruz. Belge sayesinde enerji risklerinin ve fırsatlarının etkin yönetimini sağlarken insan kaynakları ve operasyonel alandaki kalitemizi üst seviyelere taşıyoruz.

Operasyonlarımız sırasında tükettiğimiz enerjiyi azaltmak için yenilikçi yöntemler geliştiriyoruz. Bunlar arasında “Hava Üretim Ünitesinde Hava Kompresörünün Yüksüz Modda Çalıştırılması” projesi kilit önemde. 2021 yılında başlattığımız proje kapsamında, enstrüman hava üretim sahasında çalışan elektrik kompresörünü yüksüz moda alarak toplamda 5.154 MW enerji tasarrufu sağladık. Bu sayede 4 bin ton CO2 emisyonu kazancı elde ettik.

“Hidrojen Denge Optimizasyonu Projesi” ile hidrojen üretim ünitesinde optimizasyonlar gerçekleştirerek hidrojen hidrojen yakımına bağlı kayıpların önüne geçtik. Ayrıca fuel gaz CCR (Continuous Catalyst Regeneration) ünitesi beslemesine gönderilen hidrojenin sürekli takibini yürüttük. Proje kapsamında 2021 yılında toplamda 942 ton hidrojen tasarrufu ve 6 bin ton CO2 emisyonu kazancı sağladık.

Hedef Sıfır Atık

Atıklarımızı önleme, yeniden kullanım, azaltım, geri kazanım ve bertaraf adımlarından oluşan “atık yönetim hiyerarşisi” kapsamında değerlendiriyoruz. Deniz suyu kalitesinin korunması, su tüketiminin azaltılması, atık miktarının azaltılması ve atık geri kazanım oranın arttırılması gibi faaliyetlerimizle eko-verimlilik yaklaşımını benimseyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığımız ‘Sıfır Atık Belgesi’nin gereklerine uygun olarak atıklarımızı yönetiyoruz.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanım sağlanarak bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması gibi süreçleri etkin bir biçimde yönetiyoruz.

STAR Rafineri 2021 2022
Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık
Yeniden Kullanım 0,021 0,02 0,01 0,0001775
Geri Dönüşüm 0 0 0 0
Geri Kazanım 20,94 0,83 7,56 0,58
Depolama 2,43 1,47 1,38 0,46
Yakma 0 0 0 0
TOPLAM 25.711 9.990

Atık sularımızı tesislerimizde arıtarak alıcı ortam deşarj limitlerine düşürüldükten sonra deşarj ediyoruz. Deşarj noktalarına yerleştirilen Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri (SAİS) sayesinde atık suyun mevzuat limitlerine uygunluğunu takip ediyor ve kalite yönetimini sağlıyoruz.

Doğal Kaynakların Korunması

Operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. İnşaat sürecinden itibaren aynı bilinç ve kararlılıkla doğal kaynakların korunması için çalışmalar yürütüyoruz.

Ege Orman Vakfı iş birliği ile Aliağa Güzelhisar Köyü’nde ağaçlandırma çalışmaları yürüttük. Çalışma kapsamında 13.150 Mavi ve Kara Servi, 1.000 adet Akasya olmak üzere toplam 14.150 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunların yıllık bakımlarının takibini düzenli olarak yürütüyoruz.

Yer altı sularına ve denize ulaşabilecek her türlü petrol veya kimyasal döküntünün önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yükleme ve tahliye işlemleri öncesinde iskelemize yanaşan gemilerin etrafının bariyer ile çevrilmesini sağlıyoruz. Pre-booming adı verilen bu işlem sayesinde, gemilerden kaynaklanabilecek olası döküntüler, bariyerler ile sınırlandırılarak alıcı ortama yayılımı önleniyor. Ayrıca döküntüleri önlemek için Aliağa Yarımadası'nda görevlendirilmiş olan Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Firmasından 7 gün 24 saat hizmet alıyoruz.

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik; dünya üzerindeki birbirinden farklı organizmaların oluşturduğu ekosistemlerin, genlerin ve türlerin çeşitliliğini, etkileşimini ve bunların devamlılığını destekleyen ekolojik uygulamaları ifade eder. Biz, ekosistemlerdeki doğal çeşitliliğin dünya üzerindeki tüm yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilir kalkınma için öneminin farkındayız.

SOCAR Türkiye çatısı altındaki tüm paydaşlarımızla birlikte, biyolojik çeşitliliği korumanın ortak sorumluğumuz olduğuna inanıyoruz. “SOCAR Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Konumu” dokümanı içerisindeki tüm taahhütleri benimsiyoruz. Endüstriyel faaliyetlerimize paralel olarak, operasyonlarımızı yürüttüğümüz bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmaya devam ediyoruz.

2022 yılında STAR Rafineri’yi de kapsayan Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Özel Endüstri Bölgesi’nde, yerel ve uluslararası uzmanların katılımı ile kara ve deniz ortamında biyolojik çeşitlilik incelemeleri yapıldı ve Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Saha bulgularının değerlendirilmesi sonucunda, yerel ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine önemli potansiyel etkilerin mevcut olduğu alanlar için SOCAR Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı hazırlandı. Biz, SOCAR Türkiye’nin öncü bir paydaşı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı ile uyumlu aksiyonlar almaya özen gösteriyoruz.

2023 Yılı Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Enerji Verimliliği Çalışmaları

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda insana ve çevreye saygıyı esas alıyoruz. Enerji faaliyetlerimizde doğal çevremizi korumayı önceliklendiriyor; minimum çevresel etki ile sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanıyoruz.

Atıklarımızı azaltarak geri dönüşüm oranını artırıyoruz. Doğal kaynakların kullanımını azaltıyor, her noktada proaktif yönetim yaklaşımını benimsiyor, sürdürülebilir gelişme ve büyüme politikasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneliyoruz.

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri optimize eden bir enerji stratejisi ile enerji arz talep dengesi oluşturuyoruz. Ham madde, ürün ve hizmetler etkin şekilde enerji verimliliği sağlanarak tedarik ediliyor ve kullanıyor. Tesis, sistem ve süreçlerimizin tasarımında enerji performansının iyileştirilmesi önceliklendiriliyor.

Enerji kullanıcılarıyla uzun vadeli ilişkiler kurup kalıcı enerji tasarrufları hedeflenirken; belirlenen hedefler, ilerlemeler ve sonuçlar raporlanıyor. Etkin bir planlama ile enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, bu sayede enerji maliyetleri azaltılıyor.

Bizimle İletişime Geçin

Talep, istek ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin