Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Gelecek için daima en iyinin peşindeyiz. Güçlü sürdürülebilirlik vizyonumuzla toplumun ihtiyaçlarını karşılarken yaşamı iyileştiren çözümler sunuyoruz.

20-51.png
Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilir bir dünya için temiz enerjiye hazırlanıyoruz. İklim değişikliğinin risklerini önlemek ve iş modelimizi enerji geçişine uyarlamak için kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Politikası geliştirdik.

Politikamız odağında sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, gelecek için fırsat vadeden güçlü ortaklıklar kuruyoruz.

21-2.png
Sürdürülebilirlik Politikamız doğrultusunda;
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki ilgili yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum içinde hareket etmeyi,
 • Ulusal, bölgesel ve yerel kalkınmayı destekleyen faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Entegre risk yönetimi anlayışını tüm iş süreçlerimizde uygulamayı, buna yönelik gerekli önlemleri almayı,
 • Çalışmalarımızı etik iş ilkelerine uygun ve kurumsal yönetişim prensipleri çerçevesinde yürütmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt etkileri en etkin şekilde yönetmeyi, bu doğrultuda biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ilgili önlemleri almayı,
 • Güvenli ve insana yakışır iş ortamını sağlamak anlayışıyla insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen iş süreçleri ve politikalarıyla hareket etmeyi, tüm çalışanlarımıza bu anlayışı aktarmayı,
 • İ̇klim değişikliğinin getirdiği riskler ve fırsatları yakından izlemeyi, gerekli çalışmaları ve işbirliklerini yürütmeyi,
 • Döngüsel ekonomiyi, enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen teknolojileri ve uygulamaları benimsemeyi,
 • Ar-Ge ve inovasyon anlayışıyla teknolojik gelişimi desteklemeyi ve öncü projeleri hayata geçirmeyi,
 • Üretim süreçlerimizde verimlilik ve bütünlüğü artıran dijitalleşme uygulamalarını hayata geçirmeyi,
 • Belirlediğimiz hedeflerle kesintisiz performans iyileştirme yaklaşımını esas almayı,
 • Etkileşimde olduğumuz yerel toplulukları destekleme anlayışı çerçevesinde yerel tedarikçilerimizin gelişimini önceliklendirmeyi,
 • Paydaşlarımızla etkin ve şeffaf iletişim kurmayı ve paydaş katılımını sağlamayı,
 • Sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla topluma katma değer sağlamaya devam etmeyi,
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yarattığımız pozitif etkiyi sürekli artırmayı taahhüt ediyoruz.
Kapsamlı Bir Paydaş Analizi

STAR Rafineri’de sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlemek için çeşitli araştırmalara ve paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlere başvuruyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında, paydaşlarımızın fikirleriyle şekillenen geniş çaplı bir önceliklendirme analizi yürütüyoruz.

Analizimizin ilk aşamasında, GRI Standartları, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Sektör Öncelikleri, Global Mega Risk Trendleri Araştırması sonuçları, uluslararası raporlama uygulama ve okuyucu değerlendirme araştırmaları, rakip uygulamaları ve sektörel kaynakları değerlendiriyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucunda sosyal, ekonomik ve çevresel etki alanından oluşan kapsamlı bir konu evreni oluşturuyoruz.

Belirlemiş olduğumuz konuları SOCAR Türkiye bünyesinde yer alan paydaş şirketlerimizdeki çalışanların katılımıyla değerlendiriyor, tarama çalışmaları, risk ve fırsat analizleriyle test ediyoruz.

Finans kuruluşları, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, medya ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler olmak üzere birçok farklı paydaş grubunu temsil eden 250’den fazla katılımcının görüşlerini alıyoruz. Şirket içi değerlendirme süreçleri sonucunda sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirliyoruz.

1. Derece Önemli Konular 2. Derece Önemli Konular
Ekonomik Performansı Yerel Satın Alma
Gelişmiş Teknoloji Kullanımı Çalışanların Performans Yönetimi
Müşteri Memnuniyeti Çalışan Bağlılığı
Etik Yerel İstihdam
Topluma Katkı (KSS)
Çalışan Memnuniyeti
Olumlu Sosyal Etki
Ar-Ge/Ür-Ge/İnovasyon
Kurumsal Yönetim
Pazar Konumu
Dolaylı Ekonomik Etkiler
Tedarik Etkileri
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rekabete Aykırı Davranışlar
Vergi
Risk Yönetimi
Malzemeler
Enerji Yönetimi
Biyoçeşitlilik
Yenilenebilir Enerji
Su ve Atık Sular
22-1.png
Şeffaf, Güçlü ve Çift Yönlü İletişim

Sürdürülebilir bir yaşamın evrensel ilkelerle uyumlu, katılımcı bir ortamda mümkün olabileceğine inanıyoruz. Paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde bu inançla hareket ediyor, içerdeki ve dışardaki tüm etkileşimlerimizde hesap verebilirliğe, karşılıklı güvene ve saygıya dayalı, kalıcı bir iletişim yaklaşımı benimsiyoruz.

İç paydaşlarımıza katılımcı, şeffaf, bilgi alışverişine dayalı bir iş ortamı sağlamaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda çeşitli kanallardan çalışanlarımızla iletişime geçerek yönetime katılmalarını ve fikirlerini aktarmalarını kolaylaştıracak uygulamalar benimsiyoruz. Periyodik ya da anlık olarak kullandığımız iletişim kanalları arasında anket çalışmaları, e-posta ve e-bültenler, kurumsal TV, poster ve afişler, itibar ve memnuniyet araştırmaları, eğitim uygulamaları, performans yönetim sistemi, mülakat ve görüşmeler, çalışma grubu ve komiteler, şikâyet ve öneri sistemler bulunuyor. Bu iletişim kanallarına faaliyet sahalarında görev yapan müteahhit firma çalışanlarımızın da erişimi bulunuyor.

Çalışanlarımızın iradesiyle şekillenen sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyoruz. Böylece çalışanlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirirken, topluma dokunan faydalı projelerde yer alma fırsatı yakalıyoruz.

Dış paydaşlarımızla da güçlü diyaloglar kurmanın peşindeyiz. Katılımcı, zamanında, şeffaf ve çift yönlü bir iletişim kültürü yaratmak için internet sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta gibi kanallar üzerinden onlarla etkileşime geçiyor, daima haberleşme içerisinde kalıyoruz. Müşteriler, hissedar, yatırımcılar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, tedarikçiler, üniversiteler; sivil toplum örgütleri, finans ve medya kuruluşları en çok iletişim kurduğumuz paydaş gruplarını temsil ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyor ve bu amaçlar doğrultusunda hareket ediyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), başta iklim krizi olmak üzere, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. Birbiriyle yakından ilişkili olan bu amaçlar; yoksulluğun sona erdirilmesi, okyanus ve ormanların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ederken eşitsizliğin azaltılması ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gibi stratejik konulara odaklanıyor.

SKA’ları uygulamanın sadece hükümetlerin değil hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu amaçların şirketler, sivil toplum kuruluşları ve tüm insanlık tarafından toplu bir eylem odağı olarak kavranması gerektiğini savunuyoruz.

STAR Rafineri olarak değer zincirimizin her aşamasında SKA’ları destekliyor; sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi en iyi şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler, ulusal ve uluslararası sektör birliklerinin belirlediği küresel standartlar doğrultusunda 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na hizmet ediyoruz.

Amaç 5 : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Amaç 6 : Temiz Su ve Sanitasyon
Amaç 7 : Erişilebilir ve Temiz Enerji
Amaç 8 : İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Amaç 9 : Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Amaç 12 : Sorumlu Üretim ve Tüketim
Amaç 13 : İklim Eylemi
Amaç 17 : Amaçlar için Ortaklıklar
27-1.png
Çalışma Yöntemimiz

STAR Rafineri’de sürdürülebilirlik performansımızı daima yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızdaki Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ÇSY) riskleri anlayarak etkili bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Bunun için tarafsız denetleyici firmalar tarafından periyodik olarak yürütülen ÇSY değerlendirmelerine katılıyor, gelişim potansiyelimizi güçlendiriyoruz.

Değerlendirme sonuçları, raporlamalar, yaptığımız tüm düzenlemeler SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi’nce takip ediliyor. Küresel trendler ve Komite tarafından yapılan yönlendirmeler ışığında ortaya koyduğumuz çabayla temiz bir geleceğe adım adım yaklaşıyoruz.